PL |  EN

2011 Listopad

Do końca listopada 2011 roku Generalny Wykonawca wykonał 100% montażu konstrukcji ram pod centrale klimatyzacyjne w nowym budynku, 100% odwodnienia dachu tj. kanalizację deszczową oraz 100% izolacji dachu wraz z pokryciem żwirkiem, bez obróbek blacharskich.

Roboty budowlane w budynku istniejącym były wstrzymane ze względu na oczekiwanie na zmianę pozwolenia na budowę.

Dnia 14.11.2011 roku podpisano umowę na tymczasowe ogrzewanie zabytkowego przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego (Mostostalem Warszawa SA).

Tego samego dnia podpisano Umowę z Pracownią Projektową Consultor sp. z o.o. z Poznania na przygotowanie wielobranżowej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Dnia 22.11.2011 roku powołano Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu.

Dnia 14.11.2011 Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 1371/11 z dnia 14.10.2011 roku zmieniająca Pozwolenie na budowę nr 789/10 z dnia 02.07.2010 roku stała się ostateczna.

Dnia 18.11.2011 roku odbyło się okazanie granic oraz spisanie protokołu granicznego nieruchomości nr 52 i nr 53 (nieruchomości sąsiedniej przy Pl. Wolności nr 3). Filharmonię reprezentował Mec. Paweł Koehler.

W dniach 07, 14 i 21 listopada odbyły się narady budowlane.

Z uwagi na fakt, że dotychczasowa umowa z IK wygasa dnia 30.12.2011 roku, w listopadzie 2011 roku przygotowano przetarg na Inżyniera Kontraktu, który zostanie ogłoszony na początku grudnia br.

W następstwie ustaleń ze spotkania przedstawicieli Filharmonii Śląskiej z MKiDN oraz WWPE dnia 21.10.2011, dnia 21.11.2011 roku rozpoczęła się na zlecenie MKiDN, zapowiedziana kontrola realizacji projektu przez firmą Eko-Box, w celu przygotowania opinii na temat warunków realizacji projektu oraz oceny kwalifikowalności robót dodatkowych.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.