PL |  EN

2011 Styczeń

Projektant dopracował projekt skotwienia ścian istniejącego budynku Filharmonii. Wykonano dodatkowe odkrywki mające na celu weryfikację wytrzymałości elementów nośnych przed przystąpieniem do wzmocnienia konstrukcji. W trzeciej dekadzie stycznia rozpoczęto proces kotwienia budynku, po którym będą kontynuowane wzmocnienia fundamentów metodą palowania (jet grountingu). Zakres dodatkowych prac został uzgodniony ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Oczekujemy na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, który przedłuża termin realizacji inwestycji do połowy 2012 roku.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.